choose.sh

  1 #!/bin/bash
  2 #Description:
  3 #Date: 2010-12-25 00:47:15
  4 #Author: Cui
  5 #Version: 0.01
  6
  7 arg1=( "cui jia" "hou lijun" "li yuanpeng" "li xiaoge" "zhao baoyu" "zhao yuefei" "jing jing" "    zhang yong")
  8 C=$[$RANDOM%8]
  9 echo ${arg1[$C]}
 
 
   1 #!/bin/bash
  2 #Description:
  3 #Date: 2010-12-25 00:47:15
  4 #Author: Cui
  5 #Version: 0.01
  6
  7 arg1=( "cui jia" "hou lijun" "li yuanpeng" "li xiaoge" "zhao baoyu" "zhao yuefei" "jing jing" "    zhang yong")
  8 C=$[$RANDOM%8]
  9 echo ${arg1[$C]}

作者: xyqcuijia   发布时间: 2011-01-01